สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

  • 2020-10-26 10:49:06
  • 151

สำนักงานสภาพัฒฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สถานการณ์การค้าชายแดน ข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ - นครพนม และข้อมูลโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้

1. โอกาสที่จะทำให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศแถบตะวันออกไกล โดยผ่านเส้นทางของจังหวัดนครพนม - ลาว - เวียดนาม - ท่าเรือน้ำลึกไฮฟอง แทนการขนส่งสินค้าออกทางท่าเรือแหลมฉบังที่จะต้องอ้อมเปลี่ยนถ่ายสินค้าขึ้นเรือใหญ่ที่สิงคโปร์และมาเลเซีย มีมากน้อยเพียงใดในอนาคต เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด

2. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะเขตพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดนครพนม ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ จังหวัดจำเป็นต้องมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ สำหรับการวางแผนต่อไปในอนาคต

3. จังหวัดควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมให้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัดมากยิ่งขึ้น

4. จังหวัดสามารถประสานงานกับสภาพัฒน์ฯ และบีโอไอ เกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันได้