คำถามที่พบบ่อย

         1.เส้นทางการค้าชายแดนที่จังหวัดนครพนมข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพ (นครพนม-คำม่วน) เป็นเส้นทางที่น่าสนใจของผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโอกาสทางการค้าชายแดนด้วยการกระจายสินค้าไปสู่ สปป.ลาว ,ส.ส.เวียดนาม และจีนตอนใต้ เป็นอย่างยิ่ง            2. จังหวัดนครพนม  ปี 2558   รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 หาก

พิจารณาภาพรวมมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของสินค้าต่างๆ ผ่านด่านศุลกากรนครพนม  ปีงบประมาณ 2558 ทะลุแสนล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554  ที่เปิดใช้สะพานมิตรภาพ 3 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนมเป็นแบบก้าวกระโดดคือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบเป็นมูลค่าระหว่างนครพนม กับมุกดาหารและหนองคาย ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยกัน

  

 
3.การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ 

1) จากการลดหย่อน 50% เพิ่มอีก  5 ปี สิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิเช่น ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร  วัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นสำหรับชิ้นส่วนการผลิตเพื่อการส่งออก  การได้รับอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว  สิทธิประโยชน์อื่นๆที่มิใช่ภาษีอากร  


            2) จากกรมสรรพากร  (กรณีไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI)   คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 20%  เหลือ 10% เป็นเวลา  10 รอบของระยะเวลาบัญชี

ในขณะเดียวกันยังมีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรอีกด้วย โดยเฉพาะการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคลังสินค้าทัณฑ์บนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1)      คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้า และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

2)      คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทปลอดภาษีศุลกากร หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “Duty Free”

3)      คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงงานผลิตสินค้า ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดว่าจะลงทุน

ในการนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูปมาประกอบหรือบรรจุหีบห่อ (packing) ใหม่เพื่อส่งออก   การขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภททั่วไปจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน และเมื่อนำไปบรรจุหีบห่อส่งออกไปยังต่างประเทศก็จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรขาออกด้วย ซึ่งหากกิจการได้รับการสิทธิในการส่งเสริมลงทุนจาก BOI ก็จะถือว่าได้รับประโยชน์ 2 ต่ออีกด้วย

4. เส้นทางการค้าทางด้านจังหวัดนครพนมยังเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่มีระยะทางสั้นที่สุดในการเจาะเข้าไปสู่ตลาดลาว  เวียดนาม และจีนตอนใต้ ด้วยเส้นทาง "R12" โดยออกจากไทยที่นครพนมข้ามสะพานมิตรภาพ ๓  เข้าลาวที่ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดแคบที่สุดของประเทศลาว มีระยะทางไม่เกิน 140 กิโลเมตร จากเมืองท่าแขก ผู้ประกอบการไทยสามารถนำสินค้าไปถึงตอนกลางของประเทศเวียดนามที่จังหวัดฮาติงห์ อันเป็นที่ตั้งของท่าเรือหวุ่งอ๋าง ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ด้วยระยะทางเพียง 330 กิโลเมตร และตามถนนสาย 1A ในเวียดนาม สามารถเดินทางไป ยังกรุงฮานอย ด้วยระยะทางเพียง 650 กิโลเมตร และสามารถเข้าสู่ด่านผิงเสียง มณฑลหนานหนิง ประเทศจีนในระยะทางเพียง 1,029 กิโลเมตรเท่านั้น