คณะผู้บริหาร

นายสยาม ศิริมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายธรณินทร์ นวลใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกฤษฎา จันทะสิน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS

นายอภิสิทธิ์ สุขเจริญสบาย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS