กฎหมาย/เอกสาร

คำสั่ง คสช. ที่ 72/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.19 มิ.ย. 57

คำสั่ง คสช. ที่ 72/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.19 มิ.ย. 57

Read
คำสั่ง คสช.ที่ 109/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม ลว.28 ก.ค. 57

คำสั่ง คสช.ที่ 109/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม ลว.28 ก.ค. 57

Read
คำสั่ง คสช.ที่ 17/2558 การจัดหาที่ดินเพื่อประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.15 พ.ค.58

คำสั่ง คสช.ที่ 17/2558 การจัดหาที่ดินเพื่อประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.15 พ.ค.58

Read
คำสั่ง คสช. ที่ 75/2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17-2558 20 ธ.ค.59

คำสั่ง คสช. ที่ 75/2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17-2558 20 ธ.ค.59

Read
คำสั่งจังหวัด ที่ 1035/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.30 มี.ค.58

คำสั่งจังหวัด ที่ 1035/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.30 มี.ค.58

Read
คำสั่งจังหวัด ที่ 1923/2558 จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในสังกัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ลว.8 ก.ค.58

คำสั่งจังหวัด ที่ 1923/2558 จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในสังกัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ลว.8 ก.ค.58

Read
คำสั่ง กนพ. ที่ 1/2558 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.12 ก.พ. 58

คำสั่ง กนพ. ที่ 1/2558 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.12 ก.พ. 58

Read
คำสั่ง กนพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม ลว.3 เม.ย. 58

คำสั่ง กนพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม ลว.3 เม.ย. 58

Read