กฎหมาย/เอกสาร

ประกาศ กกท. ที่ 4/2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.18 ธ.ค.57

ประกาศ กกท. ที่ 4/2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.18 ธ.ค.57

Read
ประกาศ กนพ.ที่ 1/2558 กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ลว.19 ม.ค.58

ประกาศ กนพ.ที่ 1/2558 กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ลว.19 ม.ค.58

Read
ประกาศ กนพ.ที่ 2/2558 กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ลว.24 เม.ย.58

ประกาศ กนพ.ที่ 2/2558 กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ลว.24 เม.ย.58

Read
ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับ SME  ลว.10 ก.ค.58

ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับ SME ลว.10 ก.ค.58

Read
ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ลว.15 ธ.ค.58

ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ลว.15 ธ.ค.58

Read
ประกาศ กกท. ที่  3/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ลว.10 ม.ค.59

ประกาศ กกท. ที่ 3/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ลว.10 ม.ค.59

Read
ประกาศ กกท. ที่ 7/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.5 ก.ค.60

ประกาศ กกท. ที่ 7/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลว.5 ก.ค.60

Read