บอร์ด BOI อนุมัติในหลักการให้การส่งเสริมแก่เอกชนผู้ร่วมลงทุน