สัมมนา Online ในหัวข้อ “เวียดนาม-เสือเศรษฐกิจแห่งอาเซียน : ความท้าทายของผู้ประกอบการไทย”